Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Warsztaty historyczne » grupa antydyskryminacyjna

grupa antydyskryminacyjna

O PROGRAMIE

Zajęcia o charakterze antydyskryminacyjnym pozwolą zastanowić się nad naturą uprzedzeń, przyczynami dyskryminacji i jej rodzajami. Naszym celem jest, aby stały się inspiracją do podejmowania  działań, które będą sprzyjały kształtowaniu postaw szacunku i zrozumienia dla ludzkiej różnorodności. „Wszyscy ludzie są równi” – prawda ta stanowi fundament kultury europejskiej, jądro każdej demokracji i każdego praworządnego państwa. Pojecie równego traktowania może mieć wiele znaczeń i wiele wymiarów. Nie budzi jednak wątpliwości to, że bycie traktowanym w zgodzie z zasadą równości oznacza w pierwszym rzędzie gwarancje ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji.

Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną stanowi zarówno pogwałcenie zasad demokracji, jak i naruszenie regulacji prawnych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich celem jest nie tylko dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim  rozwój wrażliwości antydyskryminacyjnej, kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. Praca nad stereotypami i uprzedzeniami jest bardzo trudna. Aby poznać i zrozumieć innych trzeba najpierw poznać siebie, własną motywację i ograniczenia. Podczas zajęć wykorzystywane są aktywne metody pracy z grupą, ćwiczenia umożliwiają uczenie się poprzez doświadczenie, przeżywanie, odkrywanie i zrozumienie.

Zajęcia dla tej grupy prowadzi Arkadiusz Walczak.

Tematyka kolejnych warsztatów:

  1. Postrzeganie samego siebie, czym jest tożsamość i jakie elementy ją budują.
  2. Tożsamość grupy.
  3. Postrzeganie innych.
  4. Wpływ stereotypów i uprzedzeń na ludzkie działania.
  5. Czym jest dyskryminacja w jaki sposób jej przeciwdziałać.

 

Partnerem projektu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń


Program realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji PZU