Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Nasz Wspólny Świat

Nasz Wspólny Świat

Warsztaty edukacyjne "Nasz wspólny świat" będą stanowiły element edukacji globalnej - części wychowania obywatelskiego pozwalającego zrozumieć współczesny, różnorodny i dynamicznie zmieniający się świat oraz wyposażyć młodych ludzi w kompetencje konieczne do sprawnego i bezkonfliktowego poruszania się w nim.

Warsztaty będą odbywały się w formule e-learningowej - zarówno komunikacja pomiędzy prowadzącym a uczestnikami, jak i repozytorium materiałów edukacyjnych będą miały miejsce on-line. Uczestnicy otrzymają dostęp do platformy e-learningowej, która stanowić będzie przestrzeń komunikacyjną wyposażoną w forum dyskusyjne, a raz na dwa tygodnie będą odbywały się spotkania/sesje on-line trwające 2,5 godziny.

Podczas spotkań omawiane będę kolejne tematy dotyczące kilku wybranych wyzwań globalnych. Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie spotkania będą globalne relacje ekonomiczne oraz Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ - program rozwoju globalnego obejmujący 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals - SDGs) i dotyczący całego świata.

Podczas omawiania kilku wątków SDGs nacisk zostanie położony nie tylko na ich treść, ale także na inne, kluczowe wątki edukacji globalnej, a więc: wzajemne relacje i współzależności pomiędzy różnymi miejscami, konieczność współpracy na linii Północ-Południe czy etnocentrym i wywodzące się z niego stereotypy, brak zrozumienia i empatii dla Innego, postawy wrogie i agresywne. Podkreślone również będzie, iż Agenda Zrównoważonego Rozwoju nie jest listą przysłowiowych "pobożnych życzeń" - jest silnie oparta w realiach gospodarczych i bierze pod uwagę niesymetryczne relacje handlowe na świecie, dynamiczne procesy wzrostu w wybranych krajach Globalnego Południa oraz ekonomiczny wymiar realizacji celów.

Przy okazji przedstawiania i dyskutowania wybranych wątków SDGs uwaga będzie również zwrócona na dynamicznie zmieniający się technologiczny kontekst rozwoju globalnego - nowe technologie są infrastrukturalną bazą współczesnych relacji globalnych, tworzą nowe możliwości gospodarcze, a także - co szczególnie istotne - stanowią platformę zdobywania wiedzy o świecie oraz wymiany informacji i aktywności społecznej na rzecz realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja warsztatów w formule e-learningowej jest również tego dowodem.

Prowadzący:

Robert Łuczak – geograf i socjolog; stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta i Komisji Europejskiej; ekspert Global Development Research Group. Ma szerokie doświadczenie dydaktyczne; jest autorem lub współautorem publikacji, podręczników i programów kształcenia dotyczących rozwoju globalnego. Był szefem projektu badawczo-edukacyjnego „Tworzenie trwałych podstaw dla kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doświadczeń modelu nordyckiego” realizowanego wspólnie przez GDRG, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Norwegian Institute of International Affairs. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie e-learningu i blended learningu: Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW (Studia nad globalizacją), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (szkolenia dla wolontariuszy programu Polska Pomoc).

Uczestnicy:

Zapraszamy do udziału zespoły uczniów (3-4 osoby) szkół ponadgimnazjalnych wraz z pedagogami.

Zajęcia będą odbywały się popołudniami, co dwa tygodnie.

Zespoły muszą mieć do dyspozycji komputer z mikrofonem, kamerą i podłączeniem do internetu.

 

Prosimy o wypelnienie kwestionariuszy i przesłanie ich w pakiecie (uczniowie/ce + nauczyciel/ka):

Kwestionariusz dla nauczycielki/nauczyciela

Kwestionariusz dla uczennicy/ucznia

Regulamin

 

Nabór trwa do 31 października 2017 r. (liczy się kolejność zgłoszeń)

 

Informacje i zgłoszenia: monika.lisiewicz@geremek.pl, tel. 22 628 83 64.

 

 

 

Zobacz też, jak wyglądały poprzednie edycje:

http://geremek.pl/index.php?id=664

http://geremek.pl/index.php?id=449